Logo carte NL 2018 2

family-living

Voor uw verzekeringen bent u hier aan het juiste adres

Op deze website vindt u, als klant of als toekomstige klant van ons kantoor, een schat aan nuttige informatie.
Naast interessante weetjes over ons kantoor vindt u hier immers ook up-to-date informatie over de meest gangbare verzekeringen.
En dit zowel voor particulieren als voor zelfstandigen en KMO's.

Een overzichtelijk aanbod

Inzake verzekeringen is onze website opgesplitst in drie grote onderdelen: verzekeringen voor particulieren, verzekeringen voor zelfstandigen en KMO's en een derde gedeelte dat gewijd is aan levensverzekeringen, onder andere bekeken vanuit de context van het sparen en beleggen.

Onder het menublok 'Altijd Nuttig' in de linkerkolom, vindt u enkele snellinks waarmee u makkelijk met ons in contact kan komen.

Nuttige informatie, steeds up to date

Dankzij een intelligent informatica-systeem, houden wij de inhoud op deze website perfect up-to-date. Reclamebanners, productinfo en links naar nuttige documenten en algemene voorwaarden zijn steeds de laatst gangbare. Bij ons wordt u dus niet met verouderde informatie geconfronteerd !

U staat bij ons centraal, zoals u in onze slogan leest: "Specialist in ùw verzekeringen, behartiging van ùw belangen !"

Privacybeleid

Privacybeleid voor de Website

(vertaling van de oorspronkelijk Franstalige tekst opgemaakt door Feprabel)

Verwerkingsverantwoordelijke: onze onderneming (hierna de ONDERNEMING of de MAKELAAR) waarvan de gegevens worden vermeld in het contactgedeelte van de website (hierna de Website).

Als er een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is aangesteld, staan diens contactgegevens op de Website.

De ONDERNEMING hecht veel waarde aan het respecteren van de privacy van de personen die we ontmoeten tijdens onze activiteiten.

Dit Privacybeleid (het Beleid) beschrijft hoe wij omgaan met de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen uit formulieren, website-registratie, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met alle van toepassing zijnde voorschriften betreffende gegevensbescherming.

Door dit Beleid te aanvaarden, gebruik te maken van de diensten van de MAKELAAR, u te registreren voor een evenement georganiseerd door MAKELAAR of op een andere wijze uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan de MAKELAAR, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van dit Beleid en met de verwerking en overdracht van Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

De Persoonlijke gegevens die wij verzamelen als onderdeel van onze relaties, zijn:

 • Persoonsgegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, geslacht, burgerlijke staat, gezinsgegevens, geboortedatum en -plaats, werkgever, functie en werkervaring, relatie met verzekerde, begunstigde of aanvrager.
 • Identificatiegegevens: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, nummer rijbewijs.
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, inkomsten en andere financiële informatie.
 • Informatie over het verzekerde risico dat Persoonsgegevens kan bevatten en uitsluitend voor zover passend voor het verzekerde risico, (1) medische gegevens (huidige of vroegere medische aandoeningen, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps, relevante persoonlijke gewoonten, medische voorgeschiedenis), (2) gegevens uit het strafregister, strafrechtelijke veroordelingen, met inbegrip van verkeersovertredingen, enz.
 • Informatie over de verzekeringspolis, de offertes die particulieren ontvangen en de polissen die zij verkrijgen.
 • Informatie over eerdere schadevergoedingsclaims, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere speciale categorieën persoonsgegevens
 • Informatie over lopende vorderingen, waaronder medische gegevens, gegevens uit het strafregister en andere bijzondere categorieën persoonsgegevens
 • Marketing gegevens in overeenstemming met de rechtmatigheid van de verwerking om reclame van ons en derden te ontvangen.

Wij gebruiken deze Persoonlijke Gegevens om:

 • te reageren op uw verzoeken en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten;
 • u toegang te geven tot de informatie die wij online beschikbaar stellen aan de gebruikers van onze diensten;
 • te interageren met u via onze Website;
 • u een nieuwsbrief te sturen als u zich inschrijft;
 • u te ondersteunen en te begeleiden in het kader van onze diensten;
 • u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen aan onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie;
 • beslissingen te nemen over het leveren van diensten aan u;
 • marktonderzoeken en -analyses uit te voeren, met inbegrip van tevredenheidsonderzoeken.
 • u te voorzien van marketinginformatie (met inbegrip van informatie over onze producten of andere producten en diensten die worden aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met uw expliciete voorkeuren.
 • u actief te laten deelnemen aan onze activiteiten, zoals fora, discussies, seminars, afspraken en andere evenementen en het beheer van deze activiteiten. Op sommige van deze activiteiten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken en openbaar maken. Wij raden u daarom aan deze aandachtig te lezen.
 • klachten op te lossen en verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens te beheren.
 • de naleving te respecteren van toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont), zoals die met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, naleving van gerechtelijke procedures en beantwoorden van verzoeken van overheidsinstanties (ook buiten het land waar u woont).

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn als volgt:

 • de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde het recht heeft zijn toestemming in te trekken (zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking verleende toestemming in het gedrang komt);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van de op verzoek van de betrokkene getroffen precontractuele maatregelen
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;
 • verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Als wij Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in dit artikel zijn vermeld, zullen wij u informatie geven over dit nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

Wij maken geen gebruik van besluitvormingstechnieken die zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene of aanzienlijke gevolgen hebben voor de betrokkene.

De ONDERNEMING kan Persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe dienstverleners zoals verzekeringsmaatschappijen, experts, computersysteem serviceproviders, support, hosting, drukkerijen en andere soortgelijke externe leveranciers en uitbestede dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten.
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij een rechtsgeding of een wettelijke verplichting
 • Andere derden met wie wij Persoonsgegevens kunnen delen in verband met een huidige of voorgenomen reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot al onze activiteiten of een deel daarvan.

De ONDERNEMING draagt geen gegevens door buiten de Europese Unie.

De ONDERNEMING neemt passende technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende privacy en gegevensbescherming. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die u mogelijk bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer de ONDERNEMING Persoonlijke gegevens verstrekt aan een dienstverlener, zal de dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en zal hij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonlijke gegevens te verzekeren.

De ONDERNEMING zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo accuraat en volledig als nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te bereiken.

Klantengegevens worden bewaard tot 40 jaar na het einde van elk contract. In het geval van personen die dit Beleid hebben aanvaard maar geen producten hebben onderschreven, worden de persoonsgegevens 12 maanden na de aanvaarding van dit Beleid vernietigd.

Als u Persoonlijke gegevens met betrekking tot andere personen aan de MAKELAAR verstrekt, stemt u hiermee in:

 1. om de persoon te informeren over de inhoud van dit Privacybeleid,
 2. om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht (met inbegrip van grensoverschrijdende overdracht) van Persoonlijke Informatie met betrekking tot de persoon in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen het gebruik van, of verzoeken om verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw Persoonlijke Gegevens op bepaalde gronden. Gelieve ons te contacteren op het adres op de voorzijde, en uw identiteit te bewijzen door middel van een kopie van uw identiteitskaart, met al uw verzoeken of als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van toegangs-, rectificatie-, verwijderings-, beperkings-, bezwaar- of portabiliteitsrechten in overeenstemming met de Belgische DGPS- of Privacywetten.

We evalueren de regels in dit Beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen om wijzigingen in onze zakelijke en wettelijke vereisten weer te geven. Wij nodigen u uit om onze website regelmatig te bezoeken.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw Persoonlijke Gegevens omgaan en van mening bent dat contact met ons het probleem niet zal oplossen, erkennen de toepasselijke privacywetten uw recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheidsbeleid - FVF

Duurzaamheidsbeleid

1. GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (‘SFDR’ - Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

2. ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Om deze reden houdt ons kantoor momenteel geen rekening met de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent, tenzij de klant zijn of haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. In dit laatste geval zal ons kantoor hiermee rekening houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de betreffende verzekering(en) met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

10 oktober 2022

Privacy verklaring

Privacyverklaring - FVF

Privacyverklaring

Ons kantoor neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is ons kantoor.

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via het e-mailadres dat u kan terugvinden op onze contactpagina. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via het e-mailadres dat u kan terugvinden op onze contactpagina of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via het e-mailadres dat u kan terugvinden op onze contactpagina, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

30 mei 2018

 • 1
 • 2

Advies, service en behartiging van uw belangen

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Specialist in ùw verzekeringen

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !